Regisztráció
Jelentkezés adatlap adatainak átemelésével
Név
Születési adatok
Elérhetőségek
Lakcím

Végzettség
Kötelező egy végzettséget legmagasabb iskolai végzettségként megjelölni!
Kötelező egy végzettséget legmagasabb iskolai végzettségként megjelölni!

Nyelvtudás

Munkatapasztalatok

Pozícióval kapcsolatos információk
A munkába állás várható időpontjának megadása kötelező!
Fájl feltöltés
{{file.name}} {{file.size}}
*
Legalább egy file feltöltése kötelező!
Jelszó megadása
Adatkezelési nyilatkozat
Válassza ki, hogy milyen formában engedélyezi adatainak kezelését és a nyilatkozat elolvasását követően véglegesítse a regisztrációját!
Az adatkezelési nyilatkozat elfogadása nélkül sajnos nem regisztrálhat adatbázisunkba!

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS

pályázók részére

Tisztelt Pályázó!

Személyes adatainak kezeléséről az alábbiak szerint tájékoztatom.

1. Az     adatkezelő

                Név:

            

                Comdata Hungary Kft.

            

                E-mail:

            

                info@comdatahungary.hu

            

                Telefon:

            

                +36 70 661 1808

            

                Székhely:

            

                1138 Budapest Dunavirág utca 2-6.                 1. torony ép. 1. emelet

            

                Cégjegyzékszám:

            

                01-09-382015

            

    

2. Az     adatkezelés részletei 

a, A személyes adatok kezelésének alapvető célja álláslehetőségekről történő értesítés céljából történő közvetlen megkeresések az adatkezelő által

b, Az adatkezelő az Ön személyes adatait a jelen tájékoztatóban meghatározott célból és az e cél megvalósulásához szükséges mértékben     kezeli.     Az adatkezelés kapcsán az Ön személyes adatait az adatkezelő     erre jogosult munkavállalói ismerhetik meg. Azon munkavállalók     jogosultak a személyes adatokhoz hozzáférni, akiknek     munkakörükből fakadóan a konkrét személyes adatokkal valamely     feladatuk van, így különösen a HR osztályon és a pénzügyi     osztályon dolgozó kollégák, valamint az ügyvezető. Az     adatkezelő nem végez profilalkotást, illetve nem továbbítja a     személyes adatokat harmadik (nem EGT tagállamnak minősülő)     országokba. 

c,  Az     adatok     forrása     közvetlenül az érintett. Egyes esetekben előfordulhat, hogy az     adatokat munkaközvetítő cég továbbítja az adatkezelő részére,     vagy azokat az adatkezelő online állásportálon keresztül szerzi     meg. Ezen adatkezelések vonatkozásában is a jelen tájékoztató     irányadó.

d, Az     adatkezelő a munkaviszony esetleges létesítése és az Ön     álláspályázata elbírálása szempontjából lényeges     tájékoztatást nyújtó alábbi személyes adatait kezeli, és     az adatkezelésre az alábbi fontos információk vonatkoznak:                                                                                                                                         

            Érintettek

        

Az adatkezelőnél álláspályázatra jelentkezett, vagy egy adott    álláshirdetés kapcsán kiválasztott; illetve további állásajánlatok megtétele céljából a további adatkezeléssel   érintett személyek.              

        

            Adatkezelés célja

        
           

Állásajánlatok     megtétele céljából történő közvetlen megkeresések az     adatkezelő által.

               

            Kezelt adatok köre

        
            

-Név, születési hely és idő, állampolgárság, állandó lakcím, tartózkodási hely (adatkezelés célja: jelentkező azonosítása)

-Telefonszám, e-mail cím (adatkezelés célja: kapcsolattartás)

-Megpályázott pozíció adatai

-Iskolai végzettségre vonatkozó adatok

-Szakmai tapasztalatra vonatkozó adatok

-Nyelvtudásra vonatkozó adatok (szellemi munkakörben foglalkoztatandó jelentkező esetén)

-Bérigény

-Közösségi oldal (pl. LinkedIn) nyilvános profilja, ha az itt szereplő adatok a megpályázott pozíció szempontjából releváns tájékoztatást nyújtanak

-Szükség szerint: önéletrajz, és az abban szereplő adatok, pl.

-arckép, ha ez szerepel az önéletrajzban

-természetes személyazonosító adatok (név, nem, születési hely és idő, állampolgárság)

-nyelvtudás, iskolai és egyéb végzettség, szakmai tapasztalat, preferált pozíció, érdeklődési terület

-adott esetben vezetői engedély típusa, továbbá

-egyéb, az önéletrajzban szereplő adatok.              

-Szükség szerint: motivációs levél és annak tartalma. Kérjük, hogy önéletrajzában és motivációs levelében ne adjon meg         olyan adatot, amely a munkaviszony létesítése szempontjából     nem releváns!

-Szükség szerint: alkalmassági tesztek (a tesztek esetlegesen – a betöltött munkakörtől függően – logikai és matematikai feladatok megoldását követelhetik meg a jelentkezőtől. A teszteket nem használjuk arra, hogy a szakmai alkalmasság megítélésén túl egyéb információkat gyűjtsünk a jelentkezőről, ilyen információk megismerésére az általunk alkalmazott tesztek nem is alkalmasak. A teszteket szakértő elemzi, azok eredményét a toborzással foglalkozó munkatársunk             ismerheti meg. Ezen felül a jelentkező nyelvismeretét tesztelhetjük, továbbá bizonyos szoftverek megfelelő ismeretét mérhetjük fel az állásinterjún.)

        

     Adatkezelés jogalapja

        
            

-hozzájárulás     (GDPR 6. cikk. (1) bek. a) pont). Tájékoztatjuk, hogy Ön nem     köteles a hozzájárulását megadni. Azonban, ha a     munkaerőfelvétel céljából történő adatkezeléshez nem járul     hozzá, úgy nem áll módunkban megkeresni álláslehetőségekkel.     Amennyiben hozzájárulását megadta, ezt utóbb bármikor,     indokolás nélkül visszavonhatja, a visszavonás azonban nem     érinti a visszavonás előtt történt adatkezelések     jogszerűségét.


         

            Az adatkezelés időtartama

        
-Az     adatkezelő az adatbázisba jelentkezést követő 2 évig megőrzi     és felhasználja az adatokat annak érdekében, hogy további     álláslehetőségek figyelembe ajánlása céljából a kapcsolatot     az érintettel felvegye.      

-Sikeres     megkeresés esetén az adatkezelő a jelentkezéskor megadott adatok     közül a munkaviszony létesítéséhez és fenntartásához     szükséges adatokat kezeli tovább, a külön, munkavállalóknak     adandó tájékoztatás szerint.             

            Adatfeldolgozók

        
                      

-Evolution Consulting Kft., cím: 3515 Miskolc Egyetemváros AFKI ép. 2. em. Feladata a HR Master jelöltkezelő rendszer (applicant tracking system) rendelkezésre bocsájtása, üzemeltetése és      karbantartása.                  

                    

3. Ön az alábbi jogokkal rendelkezik az adatkezeléssel kapcsolatban.      

 • A     jelentkező bármikor, a jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken tájékoztatást kérhet az őt érintő adatkezelésről, kérelmezheti a rá vonatkozó adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének     korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.      
 • A     jelentkező kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e,     és ha igen, a jelentkező jogosult arra, hogy az adatkezelő által kezelt rá vonatkozó személyes adatokhoz, illetve az adatkezelés     céljára, az érintett adatok kategóriáira, azon címzettekre vagy címzettek kategóriáira, akikkel a személyes adatokat     közölték vagy közölni fogják, az adatkezelés tervezett időtartamára vagy az időtartam meghatározásának szempontjaira,     valamint az adatok forrására vonatkozó információkhoz hozzáférést kapjon.       
 • Kérelemre az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a jelentkező rendelkezésére bocsátja. Az érintett     által kért további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díj számítható fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban  kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha azt az érintett másként kéri.      
 • A jelentkező kérheti a pontatlan adatok helyesbítését,     és joga van arra is, hogy kérje a hiányos adatai kiegészítését
 • A jelentkező kérheti, hogy az adatkezelő a személyes adatokat törölje, ha
  • azokra már nincs szükség abból a célból, amelyre figyelemmel az adatkezelés történt;
  • ha a jelentkező a hozzájárulását visszavonja, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  • az adatkezelés elleni tiltakozás szerinti feltételei fennállnak;  
  • az adatkezelés jogellenes;
  • azokat az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
  • az érintett 16. életévét be nem töltött kiskorú.
 • Az     adatkezelő fenti kérelemre az adatokat törli, kivéve, ha a további adatkezelés
  • az     azt előíró, az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség     teljesítése,
  • jogi     igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelmem céljából szükséges.
 • A     jelentkező kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha
  • a     jelentkező vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi az adatok pontosságának ellenőrzését,
  •  bár az adatkezelés jogellenes, de a jelentkező ellenzi a törlést, és ehelyett a korlátozást kéri,
  • az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatok kezelésére, de a jelentkező azt jogi igények előterjesztéséhez,     érvényesítéséhez, illetve védelméhez igényli,      
  • a jelentkező tiltakozott az adatkezelés ellen, amely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a jelentkező jogos indokaival szemben.
 • Ha az adatkezelés az előzőek szerint korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatok – a tárolás kivételével – csak a     jelentkező hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelhető. A korlátozás feloldásáról az adatkezelő az azt kérő érintettet előzetesen tájékoztatja.      
 • A helyesbítésről, a törlésről vagy korlátozásról az adatkezelő a jelentkezőt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek     korábban az adatot továbbította. Az értesítést az adatkezelő mellőzi, ha ez lehetetlen, vagy nagy erőfeszítést igényel. Ha   az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen     elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket –     annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban   forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.      
 • A jelentkező tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
  • ha az jogos érdek alapján történik; ebben az esetben az adatkezelés nem folytatható, kivéve, ha az Érintett érdekeivel, jogaival és     szabadságaival szemben elsőbbséget élvező kényszerítő erejű jogos okok, vagy olyan okok indokolják, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak,
  • ha az közvetlen üzletszerzés érdekében történik vagy ahhoz kapcsolódik; ilyen esetben e célból az adatkezelés a     továbbiakban nem folytatható.
 • Az     adathordozhatóság joga     alapján a jelentkező egyrészt kérheti, hogy az adatkezelőtől,     ha ez technikailag megoldható, tagolt, széles körben használt,     géppel olvasható formátumban a kezelt személyes adatait megkapja     és azt bármely adatkezelőnek ő maga továbbítsa, másrészt     kérheti az adattovábbítást közvetlenül az adatkezelőtól.
  • Amennyiben az Ön meglátása szerint a személyes adataival kapcsolatos jogai sérültek, úgy kérjük, hogy panaszát jelezze az adatkezelő     felé a fent megadott elérhetőségek egyikén.      
  • Panaszával Ön az illetékes hatósághoz is fordulhat. Ha így dönt, azt az alábbi elérhetőségeken tehet bejelentést a hatóságnál:      

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11

Levelezési cím: 1363 Budapest, Postafiók: 9.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 •  Ha jogellenes adatkezelést tapasztal, polgári pert is kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per     az Ön lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható     (az alábbi hivatkozáson találja törvényszékek felsorolását és elérhetőségét: http://birosag.hu/torvenyszekek). Igények     kivizsgálása és az azok nyomán hozott intézkedések      

4. Igények kivizsgálása és az azok nyomán hozott intézkedések 

 • Az     adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen     a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül     tájékoztatja a jelentkezőt a fentiek szerinti kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő – a késedelem okainak megjelölésével – a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatás ad. Ha a kérelem elektronikus úton érkezett, a tájékoztatás lehetőség szerint szintén elektronikus úton történik, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. Ha úgy ítéljük meg, hogy nem kell intézkedéseket tennünk az érintett kérelme nyomán, úgy késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatni fogjuk az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panasztételi lehetőséggel élhet az adatvédelmi hatóságnál, továbbá élhet bírósági jogorvoslati jogával is.
 • A kérelmek teljesítése ingyenes, ha azonban a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt –     túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kérelem folytán felmerülő adminisztratív költségekre, észszerű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem teljesítését.
 • Ha a kérelmet benyújtó érintett kilétével kapcsolatban megalapozott kétség merül föl, további, a személyazonosságának     megerősítéséhez szükséges információk nyújtása kérhető.          

5. Adatbiztonsággal kapcsolatos információk

 • Az adatkezelő az adatok biztonságáról a vonatkozó előírásoknak megfelelően gondoskodik.      
 • Az adatkezelő az adatbiztonságra vonatkozó intézkedések körében megteszi különösen azokat a technikai és szervezési     intézkedéseket, és kialakítja azon eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a kezelt adatok védettek legyenek a     jogosulatlan hozzáféréssel, megváltoztatással, továbbítással,     nyilvánosságra hozatallal, törléssel, megsemmisítéssel,     véletlen megsemmisüléssel, vagy sérüléssel szemben, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó   hozzáférhetetlenné válás ellen.
 • Az adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintetbe veszi a technika     mindenkori fejlettségét. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül az adatkezelő azt választja, amely a személyes adatok     magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek. Az adatkezelő ezen     követelményeket az adatfeldolgozók irányában is érvényesíti.  
 • Az adatkezelő kötelezi magát arra, hogy minden olyan harmadik felet,    akik részére az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja,  felhívja a fenti vállalások betartására. Az adatkezelő általi jogszerű adattovábbítás esetén ugyanakkor az adatkezelő nem     vállal felelősséget a címzett által okozott károkért. Az adatkezelő valamennyi munkatársa, munkaviszonya vagy más     jogviszonya alapján köteles az adatkezelésre, valamint adatbiztonságra vonatkozó fenti elvek betartására.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS

pályázók részére

Tisztelt Pályázó!

Személyes adatainak kezeléséről az alábbiak szerint tájékoztatom.

1. Az     adatkezelő

                Név:

            

                Comdata Hungary Kft.

            

                E-mail:

            

                info@comdatahungary.hu

            

                Telefon:

            

                +36 70 661 1808

            

                Székhely:

            

                1138 Budapest Dunavirág utca 2-6.                 1. torony ép. 1. emelet

            

                Cégjegyzékszám:

            

                01-09-382015

            

    

2. Az     adatkezelés részletei 

a, A     személyes adatok kezelésének alapvető célja az     Ön szakmai alkalmasságának megítélése a meghirdetett pozíció     kapcsán.
b, Az adatkezelő az Ön személyes adatait a     jelen tájékoztatóban meghatározott célból és az e cél     megvalósulásához szükséges mértékben     kezeli.     Az adatkezelés kapcsán az Ön személyes adatait az adatkezelő     erre jogosult munkavállalói ismerhetik meg. Azon munkavállalók     jogosultak a személyes adatokhoz hozzáférni, akiknek     munkakörükből fakadóan a konkrét személyes adatokkal valamely     feladatuk van, így különösen a HR osztályon és a pénzügyi     osztályon dolgozó kollégák, valamint az ügyvezető. Az     adatkezelő nem végez profilalkotást, illetve nem továbbítja a     személyes adatokat harmadik (nem EGT tagállamnak minősülő)     országokba.

c,  Az     adatok     forrása     közvetlenül az érintett. Egyes esetekben előfordulhat, hogy az     adatokat munkaközvetítő cég továbbítja az adatkezelő részére,     vagy azokat az adatkezelő online állásportálon keresztül szerzi     meg. Ezen adatkezelések vonatkozásában is a jelen tájékoztató     irányadó.

d, Az     adatkezelő a munkaviszony esetleges létesítése és az Ön     álláspályázata elbírálása szempontjából lényeges     tájékoztatást nyújtó alábbi személyes adatait kezeli, és     az adatkezelésre az alábbi fontos információk vonatkoznak:                                                                                                                                         

            Érintettek

        

            Az             adatkezelőnél álláspályázatra jelentkezett, vagy egy adott             álláshirdetés kapcsán kiválasztott; illetve további             állásajánlatok megtétele céljából a további adatkezeléssel             érintett személyek.              

        

            Adatkezelés célja

        
            

-A pályázat elbírálásáig végzett adatkezelés célja: a jelentkező szakmai alkalmasságának megítélése a                 meghirdetett pozíció kapcsán. Ahol a konkrét személyes adat                 gyűjtésének eltérő célja van, ott kifejezetten jelezzük az alábbi sorban.                 

-A pályázat elbírálását követő adatkezelés célja: a pályázó általi esetleges igényérvényesítés során az adatkezelő álláspontjának bizonyításához szükséges iratmegőrzés (ez utóbbi adatkezelések jogalapja: jogos érdek, ezzel kapcsolatos információkat lásd az „Adatkezelés jogalapja” sorban.                    

            Kezelt adatok köre

        
            

-Név, születési hely és idő, állampolgárság, állandó lakcím, tartózkodási hely (adatkezelés célja: jelentkező azonosítása)

-Telefonszám, e-mail cím (adatkezelés célja: kapcsolattartás)

-Megpályázott pozíció adatai

-Iskolai végzettségre vonatkozó adatok

-Szakmai tapasztalatra vonatkozó adatok

-Nyelvtudásra vonatkozó adatok (szellemi munkakörben foglalkoztatandó jelentkező esetén)

-Bérigény

-Közösségi oldal (pl. LinkedIn) nyilvános profilja, ha az itt szereplő adatok a megpályázott pozíció szempontjából releváns tájékoztatást nyújtanak

-Szükség szerint: önéletrajz, és az abban szereplő adatok, pl.

-arckép, ha ez szerepel az önéletrajzban

-természetes személyazonosító adatok (név, nem, születési hely és idő, állampolgárság)

-nyelvtudás, iskolai és egyéb végzettség, szakmai tapasztalat, preferált pozíció, érdeklődési terület

-adott esetben vezetői engedély típusa, továbbá

-egyéb, az önéletrajzban szereplő adatok.              

-Szükség szerint: motivációs levél és annak tartalma. Kérjük,                 hogy önéletrajzában és motivációs levelében ne adjon meg                 olyan adatot, amely a munkaviszony létesítése szempontjából                 nem releváns!

-Szükség szerint: alkalmassági tesztek (a tesztek esetlegesen – a betöltött munkakörtől függően – logikai és matematikai feladatok megoldását követelhetik meg a jelentkezőtől. A teszteket nem használjuk arra, hogy a szakmai alkalmasság megítélésén túl egyéb információkat gyűjtsünk a jelentkezőről, ilyen információk megismerésére az általunk alkalmazott tesztek nem is alkalmasak. A teszteket szakértő elemzi, azok eredményét a toborzással foglalkozó munkatársunk             ismerheti meg. Ezen felül a jelentkező nyelvismeretét tesztelhetjük, továbbá bizonyos szoftverek megfelelő ismeretét mérhetjük fel az állásinterjún.)

        

     Adatkezelés jogalapja

        
            

- A pályázat elbírálásáig végzett adatkezelés jogalapja a szerződés létrehozása (GDPR 6. cikk. (1) bek. b) pont, azaz az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő      lépések megtételéhez szükséges).

-Az álláspályázat elbírálását követő adatkezelés jogalapja a jelentkező további megkeresésekhez való hozzájárulásának hiányában az adatkezelő jogos érdeke lehet (GDPR. 6. cikk. (1) bek. f) pont, jogos érdek megnevezése: a jelentkező általi esetleges igényérvényesítés esetére         szükséges bizonyítékok megőrzése, adatkezelő jogszerű eljárásának utólagos bizonyíthatósága, valamint teljesített szolgáltatások ellenértékének megfizetéséhez fűződő jogos érdek).                    

            Az             adatkezelés időtartama

        

-A pályázat megőrzésének időtartama, amennyiben a pályázat sikertelen volt, az álláspályázat elbírálásának időtartamát követő 90 nap.
-Harmadik személlyel létesítendő munkaviszony esetén a pályázat megőrzésének időartama, ha a pályázat sikertelen volt, 90 nap. Hozzájárulás hiányában ennél hosszabb ideig az adatkezelő akkor őrzi meg a személyes adatokat, ha a megbízói felé fennálló díjigénye érvényesítéséhez ez feltétlenül szükséges.
-Sikeres                 pályázat esetén az adatkezelő a jelentkezéskor megadott                 adatok közül a munkaviszony létesítéséhez és                 fenntartásához szükséges adatokat kezeli tovább, a külön,                 munkavállalóknak adandó tájékoztatás szerint.                    

            Adatfeldolgozók

        
- Meta Platforms Ireland Ltd., cím: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2,                 Írország, regisztrációs szám: IE462932. Feladata a pályázatok meghirdetéséhez szükséges technikai platform biztosítása, a jelentkezők az adatfeldolgozó felületén keresztül tudnak a meghirdetett pályázatra jelentkezni.                                  

-Evolution Consulting Kft., cím: 3515 Miskolc Egyetemváros AFKI ép. 2. em. Feladata a HR Master jelöltkezelő rendszer (applicant tracking system) rendelkezésre bocsájtása, üzemeltetése és      karbantartása.                  

                    

3. Ön     az alábbi     jogokkal rendelkezik     az adatkezeléssel kapcsolatban.      

 • A     jelentkező bármikor, a jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken tájékoztatást kérhet az őt érintő adatkezelésről, kérelmezheti a rá vonatkozó adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének     korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.      
 • A     jelentkező kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e,     és ha igen, a jelentkező jogosult arra, hogy az adatkezelő által kezelt rá vonatkozó személyes adatokhoz, illetve az adatkezelés     céljára, az érintett adatok kategóriáira, azon címzettekre vagy címzettek kategóriáira, akikkel a személyes adatokat     közölték vagy közölni fogják, az adatkezelés tervezett időtartamára vagy az időtartam meghatározásának szempontjaira,     valamint az adatok forrására vonatkozó információkhoz hozzáférést kapjon.       
 • Kérelemre az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a jelentkező rendelkezésére bocsátja. Az érintett     által kért további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díj számítható fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban  kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha azt az érintett másként kéri.      
 • A jelentkező kérheti a pontatlan adatok helyesbítését,     és joga van arra is, hogy kérje a hiányos adatai kiegészítését
 • A jelentkező kérheti, hogy az adatkezelő a személyes adatokat törölje, ha
  • azokra már nincs szükség abból a célból, amelyre figyelemmel az adatkezelés történt;
  • ha a jelentkező a hozzájárulását visszavonja, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  • az adatkezelés elleni tiltakozás szerinti feltételei fennállnak;  
  • az adatkezelés jogellenes;
  • azokat az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
  • az érintett 16. életévét be nem töltött kiskorú.
 • Az     adatkezelő fenti kérelemre az adatokat törli, kivéve, haa további adatkezelés
  • az     azt előíró, az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség     teljesítése,
  • jogi     igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelmem céljából szükséges.
 • A     jelentkező kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha
  • a     jelentkező vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi az adatok pontosságának ellenőrzését,
  •  bár az adatkezelés jogellenes, de a jelentkező ellenzi a törlést, és ehelyett a korlátozást kéri,
  • az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatok kezelésére, de a jelentkező azt jogi igények előterjesztéséhez,     érvényesítéséhez, illetve védelméhez igényli,      
  • a jelentkező tiltakozott az adatkezelés ellen, amely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a jelentkező jogos indokaival szemben.
 • Ha az adatkezelés az előzőek szerint korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatok – a tárolás kivételével – csak a     jelentkező hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelhető. A korlátozás feloldásáról az adatkezelő az azt kérő érintettet előzetesen tájékoztatja.      
 • A helyesbítésről, a törlésről vagy korlátozásról az adatkezelő a jelentkezőt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek     korábban az adatot továbbította. Az értesítést az adatkezelő mellőzi, ha ez lehetetlen, vagy nagy erőfeszítést igényel. Ha   az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen     elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket –     annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban   forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.      
 • A jelentkező tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
  • ha az jogos érdek alapján történik; ebben az esetben az adatkezelés nem folytatható, kivéve, ha az Érintett érdekeivel, jogaival és     szabadságaival szemben elsőbbséget élvező kényszerítő erejű jogos okok, vagy olyan okok indokolják, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak,
  • ha az közvetlen üzletszerzés érdekében történik vagy ahhoz kapcsolódik; ilyen esetben e célból az adatkezelés a     továbbiakban nem folytatható.
 • Az     adathordozhatóság joga     alapján a jelentkező egyrészt kérheti, hogy az adatkezelőtől,     ha ez technikailag megoldható, tagolt, széles körben használt,     géppel olvasható formátumban a kezelt személyes adatait megkapja     és azt bármely adatkezelőnek ő maga továbbítsa, másrészt     kérheti az adattovábbítást közvetlenül az adatkezelőtól.
  • Amennyiben az Ön meglátása szerint a személyes adataival kapcsolatos jogai sérültek, úgy kérjük, hogy panaszát jelezze az adatkezelő     felé a fent megadott elérhetőségek egyikén.      
  • Panaszával Ön az illetékes hatósághoz is fordulhat. Ha így dönt, azt az alábbi elérhetőségeken tehet bejelentést a hatóságnál:      

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11

Levelezési cím: 1363 Budapest, Postafiók: 9.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 •  Ha jogellenes adatkezelést tapasztal, polgári pert is kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per     az Ön lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható     (az alábbi hivatkozáson találja törvényszékek felsorolását és elérhetőségét: http://birosag.hu/torvenyszekek). Igények     kivizsgálása és az azok nyomán hozott intézkedések      

4. Igények     kivizsgálása és az azok nyomán hozott intézkedések 

 • Az     adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen     a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül     tájékoztatja a jelentkezőt a fentiek szerinti kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő – a késedelem okainak megjelölésével – a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatás ad. Ha a kérelem elektronikus úton érkezett, a tájékoztatás lehetőség szerint szintén elektronikus úton történik, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. Ha úgy ítéljük meg, hogy nem kell intézkedéseket tennünk az érintett kérelme nyomán, úgy késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatni fogjuk az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panasztételi lehetőséggel élhet az adatvédelmi hatóságnál, továbbá élhet bírósági jogorvoslati jogával is.
 • A kérelmek teljesítése ingyenes, ha azonban a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt –     túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kérelem folytán felmerülő adminisztratív költségekre, észszerű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem teljesítését.
 • Ha a kérelmet benyújtó érintett kilétével kapcsolatban megalapozott kétség merül föl, további, a személyazonosságának     megerősítéséhez szükséges információk nyújtása kérhető.          

5. Adatbiztonsággal     kapcsolatos információk

 • Az adatkezelő az adatok biztonságáról a vonatkozó előírásoknak megfelelően gondoskodik.      
 • Az adatkezelő az adatbiztonságra vonatkozó intézkedések körében megteszi különösen azokat a technikai és szervezési     intézkedéseket, és kialakítja azon eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a kezelt adatok védettek legyenek a     jogosulatlan hozzáféréssel, megváltoztatással, továbbítással,     nyilvánosságra hozatallal, törléssel, megsemmisítéssel,     véletlen megsemmisüléssel, vagy sérüléssel szemben, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó   hozzáférhetetlenné válás ellen.
 • Az adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintetbe veszi a technika     mindenkori fejlettségét. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül az adatkezelő azt választja, amely a személyes adatok     magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek. Az adatkezelő ezen     követelményeket az adatfeldolgozók irányában is érvényesíti.  
 • Az adatkezelő kötelezi magát arra, hogy minden olyan harmadik felet,    akik részére az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja,  felhívja a fenti vállalások betartására. Az adatkezelő általi jogszerű adattovábbítás esetén ugyanakkor az adatkezelő nem     vállal felelősséget a címzett által okozott károkért. Az adatkezelő valamennyi munkatársa, munkaviszonya vagy más     jogviszonya alapján köteles az adatkezelésre, valamint adatbiztonságra vonatkozó fenti elvek betartására.